Sport Fysiotherapie - Praktijk voor Fysiotherapie Hoeksche Waard
Kinder Fysiotherapie - Praktijk voor Fysiotherapie Hoeksche Waard
Basis Fysiotherapie - Praktijk voor Fysiotherapie Hoeksche Waard
Dryneedling Therapie - Praktijk voor Fysiotherapie Hoeksche Waard
Revalidatie Fysiotherapie - Praktijk voor Fysiotherapie Hoeksche Waard
Afspraak
Binnen
24 uur

Maak een afspraak

Voorwaarden

Hierna volgen enkele punten die voor u als patiënt van belang zijn. Wij vragen u vriendelijk deze punten door te lezen en het staat u vrij om een exemplaar te downloaden. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, aarzel dan niet en spreek één van de collega’s aan.

1. Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomsten tussen u als patiënt en de fysiotherapeut. Deze betalingsvoorwaarden worden voor of bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst aan de patiënt/cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger ter hand gesteld.

2. Vergoeding

De kosten van fysiotherapie en/of manuele therapie worden geheel of gedeeltelijk door uw verzekeraar vergoed, afhankelijk van de manier waarop u verzekerd bent. U bent er zelf verantwoordelijk voor om op de hoogte te zijn van uw eigen verzekeringsvorm, verzekeringsvoorwaarden en verzekeringsrecht. Wij helpen u graag bij het inwinnen van informatie over uw verzekering, echter voor sluitende antwoorden kunt u het beste contact zoeken met uw zorgverzekeraar. Indien er sprake is van een individueel traject zijn de kosten niet te verhalen op een verzekering.

3. Afspraken

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak brengt de fysiotherapeut 100% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening.

Ingeval van een individueel traject krijgt u opdrachten welke dienen te worden voldaan voor de genoemde deadline. Niet voldoen aan deze deadline zal tot een waarschuwing en nieuwe deadline leiden. In het geval van 3 keer niet voldoen aan de deadline beindigd het individuele traject. Betalingen worden niet gecrediteerd.

4. Declaraties

De declaraties van de fysiotherapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen dienen veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de gestelde termijn uit dan verkeert de patiënt/cliënt in verzuim met ingang van de vijftiende dag na factuurdatum. Indien door de patiënt/cliënt een machtiging is verleend tot bank- of giroincasso dan wordt hier op of omstreeks de zesentwintigste dag (in de voorafgaande maand) gebruik van gemaakt.

In het geval van eeen individueel traject is het betalingstermein 4 dagen. 

5. Verzuim

Indien de patiënt/cliënt in verzuim verkeert is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van de gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitenrechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt/cliënt. De buitenrechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van €23,- (alles exclusief omzetbelasting).

6. Vastleggen patiëntgegevens

Bij het aangaan van een behandelingsovereenkomst met Praktijk voor Fysiotherapie Hoeksche Waard stemt u ermee in dat trainingsgegevens van u worden vastgelegd in de daarvoor ontwikkelde trainingsboekjes welke inzichtelijk zijn voor alle therapeuten en zich bevinden in de trainingszaal.

Naast de hierboven genoemde punten beschikt Praktijk voor Fysiotherapie Hoeksche Waard ook over algemene voorwaarden.
Klik hier om de Algemene Voorwaarden te downloaden (.pdf), of vraag ze op bij de receptie.

Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid. Je kan cookies ook niet accepteren.